(043) 246 536-8 ต่อ 631

การศึกษาใน วบอ.

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา มีการสร้างหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2567

กำหนดการสอบกลางภาค

กำหนดการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2567

กำหนดการสอบปลายภาค

กำหนดการสอบปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2567

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567

ตัวอย่าง เอกสารสำคัญ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

ฉบับภาษาไทย

ใบแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาไทย (ไม่สำเร็จ)

ใบแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาอังกฤษ (ไม่สำเร็จ)

ใบแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาไทย (สำเร็จ)

ใบแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาอังกฤษ (สำเร็จ)

ใบรับรองคุณวุฒิ

ฉบับภาษาไทย

ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของ ทะเบียนและประมวลผล

  • # ภาคเรียนที่ 1/2566 9-11 มิ.ย. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 12 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 27 มิ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร 19 ก.ค. - 25 ก.ย. 66 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 7 -13 ส.ค. 66 สอบกลางภาคเรียน 7 -15 ต.ค. 66 สอบปลายภาคเรียน 16 ต.ค. 66 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2566

  • # รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 19-20 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 หมายเหตุ : ไม่รวมกลุ่มรับเพิ่ม

  • # พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 19-20 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ‼️ Central Khonkaen ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5

ติดต่อสอบถาม

ทะเบียนและประมวลผล

179/30 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

Phone: 043 246 536-8 ต่อ 631
Email: suwit@cas.ac.th