ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566
ภาคเรียนที่ 1/2566
9-11 มิ.ย. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
12 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
27 มิ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
19 ก.ค. - 25 ก.ย. 66 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
7 -13 ส.ค. 66 สอบกลางภาคเรียน
7 -15 ต.ค. 66 สอบปลายภาคเรียน
16 ต.ค. 66 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2566