กำหนดการสอบปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2566
7 -15 ต.ค. 66 สอบปลายภาคเรียน