กำหนดการสอบปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2567
5 -14 ต.ค. 67 สอบปลายภาคเรียน