กำหนดการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2567
5 -11 ส.ค. 67 สอบกลางภาคเรียน