กำหนดการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2566
7 -13 ส.ค. 66 สอบกลางภาคเรียน