(043) 246 536-8 ต่อ 631

:: ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ คำร้องต่างๆ
1. คู่มือนักศึกษา
2. เอกสาร ตารางการเรียนการสอน
3. วบอ.01 คำร้องทั่วไป
4. วบอ.08 ลาออก
5. วบอ.09 ขอจบ ป.ตรี
6. วบอ.09 ขอจบ ป.โท
7. วบอ.17 ขอสอบนอกเวลา
8. วบอ.19 ขอใบแสงผลและรับรองนักศึกษา
9. วบอ.24 แก้ไขผลการเรียน
10. วบอ.38 แก้ไขประวัติ
11. วบอ.52 ขอทำบัตรนักศึกษา
12. วบอ.53 ย้ายสาขา คณะ
13. วบอ.81 ลงทะเบียนมากว่า น้อยกว่า
14. วบอ.84 เทียบโอน(ภายนอก)
15. วบอ.85 รักษาสภาพ พักการเรียน ต่อทะเบียน
16. วบอ.86 ฝึกงาน
17. วบอ.89 ขอลงทะเบียนช้า
18. คำร้อง เทียบโอน(ภายใน)
19. ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
20. ข้อมูลโครงสร้างแต่หลักสูตร การรับรองจาก ก.พ.,ก.ค.ศ.และสภาวิชาชีพ
21. ระเบียบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง(ระเบียบปริญญาตรี ระเบียบการเทียบโอน ระเบียบเกีรตินิยม)