(043) 246 536-8 ต่อ 631

:: หลักสูตรที่เปิดสอน
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ระดับ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
9 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประกาศนียบัตร
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
11 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
13 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
14 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาตรี
15 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปริญญาตรี
16 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประกาศนียบัตรบัณฑิต
17 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาโท
18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาโท
19 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาโท
20 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปริญญาโท
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปริญญาเอก