(043) 246 536-8 ต่อ 631

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 1/2566 :: 1/2567

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 1/2567

ปริญญาตรี
14-16 มิ.ย. 67 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
17 มิ.ย. 67 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
30 มิ.ย. 67 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
22 ก.ค. 67 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
22 ก.ค. 67 วันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
23 ก.ค. - 22 ก.ย. 67 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
บัณฑิตวิทยาลัย