(043) 246 536-8 ต่อ 631

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 1/2566 :: 1/2567

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 1/2566

ปริญญาตรี
9-11 มิ.ย. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
12 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
27 มิ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
19 ก.ค. - 25 ก.ย. 66 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
บัณฑิตวิทยาลัย
9-11 มิ.ย. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
12 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
27 มิ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
19 ก.ค. - 25 ก.ย. 66 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W