การสอบขอสอบนอกเวลา

การขอสอบนอกเวลาในกรณีตารางสอบตรงกัน
   เมื่อนักศึกษาทราบว่ารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดๆ มีรายวิชาที่สอบตรงกัน (วันและเวลาสอบตรงกัน) ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
      1. นักศึกษาต้องติดต่อยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลา ตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา (วบอ. 17) ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ก่อนวันสอบ
      2. รายวิชาที่สอบตรงกันนักศึกษาต้องทำการสอบให้เสร็จภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนด เวลา และสถานที่สอบ
 
   การขอสอบนอกเวลาเมื่อมีเหตุสุดวิสัย
      1. เมื่อนักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
         1.1 นักศึกษาต้องแจ้งให้กรรมการดำเนินการสอบทราบทันที ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบ และต้องยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลาตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา (วบอ. 17) พร้อมหลักฐาน ประกอบเหตุสุดวิสัย ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
         1.2 นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งวิชาใด เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนด เวลา และสถานที่สอบ
 
      2. ในกรณีที่การสอบตามตารางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่นักศึกษามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบตามวันเวลาได้ นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
         2.1 นักศึกษาต้องแจ้งให้กรรมการดำเนินการสอบทราบทันที ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบ และต้องยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลาตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา (วบอ.17) พร้อมหลักฐานประกอบเหตุสุดวิสัย ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายใน 3 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
         2.2 ประธานกรรมการดำเนินการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกล่าวอ้างของนักศึกษา ภายใน 3 วันนับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
         2.3 เมื่อประธานกรรมการดำเนินการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาทราบ เพื่อดำเนินการออกข้อสอบชุดใหม่ และอาจารย์ประจำวิชาต้องส่งข้อสอบชุดใหม่ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
         2.4 นักศึกษาจะต้องติดตามสอบถามผลการพิจารณาอนุมัติการสอบนอกเวลาที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับทราบกำหนดวันสอบนอกเวลา
         2.5 กรณีที่ได้รับอนุมัติให้สอบนอกเวลา นักศึกษาจะต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
         2.6 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอสอบนอกเวลารายวิชาละ 200 บาท ที่ห้องการเงิน หลังจากได้รับการอนุมัติให้สอบนอกเวลา