ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย "ว่าด้วยเครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546"
 
2. การเข้าห้องสอบ
   2.1 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
   2.2 ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่เครื่องใช้จำเป็น หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่อาจารย์ประจำวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
   2.3 สำหรับวิชาคำนวณจะอนุญาตให้นักศึกษาใช้เฉพาะเครื่องคำนวณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือแทนเครื่องคำนวณ
   2.4 ผู้ที่มาหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
   2.5 ต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามผังเลขที่นั่งสอบที่จัดไว้ให้
 
3. ระหว่างสอบ
   3.1 นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
   3.2 ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ กรณีไม่ได้นำบัตรนักศึกษามาแสดงอนุโลมให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายแทนได้
   3.3 นักศึกษาต้องมีเครื่องใช้ของตนเอง ห้ามหยิบยืมเครื่องใช้กันในห้องสอบ
   3.4 ห้ามทำการทุจริต หรือกระทำการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต
   3.5 ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
   3.6 หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามกรรมการคุมสอบ
   3.7 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อน
   3.8 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาสอบ ให้ยุติการเขียนใดๆ โดยทันที
 
4. การออกจากห้องสอบ
   4.1 นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 45 นาที
   4.2 ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือกระดาษทดออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
   4.3 เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่