(043) 246 536-8 ต่อ 631

login เข้าใช้งานระบบ

เข้าสู่ระบบทะเบียน

นักศึกษาเข้าใช้งานด้วย รหัสนักศึกษาทั้ง UserName และ PassWord Ex.'621410200-9'

หมายเหตุ: มีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล หรือโทร. 043-246536-8 ต่อ 631