ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561 :: 2/2562 :: 3/2562 :: 1/2563 :: 2/2563 :: 3/2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 2/2563

ปริญญาตรี
24-28 ต.ค. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน 2 พ.ย. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 15 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 30 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร 1 ธ.ค.-30 ธ.ค. 63 รับชําระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ 16 พ.ย.63-15 ก.พ. 64 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 15 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 21 -27 ธ.ค. 63 สอบกลางภาคเรียน 1- 7 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน 8 มี.ค. 64 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2
บัณฑิตวิทยาลัย