ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561 :: 2/2562 :: 3/2562 :: 1/2563 :: 2/2563 :: 3/2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 2/2562

ปริญญาตรี
12-15 ต.ค. 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย