ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2561


ภาคเรียนที่ 1/2561
1-3 ส.ค. 61 นักศึกษาภาคปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
4-5 ส.ค. 61 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
5 ส.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8 ส.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ)
11 ส.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคสมทบ)
31 ส.ค. 61 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ หรือธนาคาร
1 - 30 ก.ย. 61 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
25 ส.ค. 61 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w และการเพิ่มรายวิชา
26 ส.ค.- 7 ธ.ค. 61 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
15 ก.ย. 61 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
6 -14 ต.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
8 - 16 ธ.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
17 ธ.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 2/2561
22-23 ธ.ค. 61 นักศึกษาภาค ปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561
24-26 ธ.ค. 61 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561
5 ม.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (ภาคปกติ)
7 ม.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (ภาคสมทบ)
9-10 ม.ค.62 พิธีวันกระแส/พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
31 ม.ค. 62 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ หรือธนาคาร
1 - 28 ก.พ. 62 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
26 ม.ค. 62 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w และเพิ่มรายวิชา
9 ก.พ. 62 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
26 ม.ค.-3 พ.ค. 62 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
2 -10 มี.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
4-12 พ.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
13 พ.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ภาคเรียนฤดูร้อน/2561
19-20 พ.ค. 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน/2561
25 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2561
7 มิ.ย. 62 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ หรือธนาคาร
10 มิ.ย. 62 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w และเพิ่มรายวิชา
11-30 มิ.ย. 62 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
15 มิ.ย. 62 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2561
19-21 ก.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/2561
22 ก.ค. 62 ปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2561