ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2560


12-14 ม.ค.61 ลงทะเบียนภาคเรียน 2/2560
5 ม.ค.61 เปิดภาคเรียน 2/2560
12-31 ม.ค.61 ชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย/ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)
28 ม.ค.61 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w
12 ก.พ.61 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
10 –18 มี.ค.61 สอบกลางภาค
19 -27 พ.ค.61 สอบปลายภาค
28 พ.ค. 61 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2560