ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2557


ภาคเรียนที่ 1/2557
7-8 ส.ค. 57 นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคปกติ)
9-10 ส.ค. 57 นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคสมทบ)
16 ส.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคสมทบ)
17 ส.ค.57 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 57 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
18 ส.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคปกติ)
18-24 ส.ค.57 ชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สาหรับนักศึกษาใหม่
25 ส.ค.-30 ก.ย.57 ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
31 ส.ค.57 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w
1 ก.ย.-5 ธ.ค. 57 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
18 ก.ย. 57 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
4 ต.ค.-12 ต.ค.57 สอบกลางภาค
6 ธ.ค.-14 ธ.ค.57 สอบปลายภาค
15 ธ.ค. 57 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557