ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2566


ภาคเรียนที่ 1/2566
9-11 มิ.ย. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
12 มิ.ย. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
27 มิ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
18 ก.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
19 ก.ค. - 25 ก.ย. 66 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
7 -13 ส.ค. 66 สอบกลางภาคเรียน
7 -15 ต.ค. 66 สอบปลายภาคเรียน
16 ต.ค. 66 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2566
ภาคเรียนที่ 2/2566
28-29 ต.ค. 66 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
30 ต.ค. 66 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
14 พ.ย. 66 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
4 ธ.ค. 66 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
4 ธ.ค. 66 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
4 ธ.ค. 66 -18 ก.พ. 67 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
18-24 ธ.ค. 66 สอบกลางภาคเรียน
24 ก.พ. - 3 มี.ค. 67 สอบปลายภาคเรียน
4 มี.ค. 67 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2566
ภาคฤดูร้อน/2566
9-10 มี.ค. 67 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
11 มี.ค. 67 วันเปิดภาคฤดูร้อน/2566
18 มี.ค. 67 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
18 มี.ค. 67 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2566
18 มี.ค. 67 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
19 มี.ค.-8 พ.ค. 67 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
10 –12 พ.ค. 67 สอบปลายภาคเรียน
13 พ.ค. 67 วันปิดภาคฤดูร้อน/2566