ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2556


ภาคเรียนที่ 1/2556
2 มิ.ย. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 56 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
1-2 มิ.ย 56 นักศึกษา(ภาคสมทบ) ทุกรหัสพบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
3 มิ.ย 56 นักศึกษา(ภาคปกติ) รหัส 55 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
4 มิ.ย 56 นักศึกษา(ภาคปกติ) รหัส 54 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
5 มิ.ย 56 นักศึกษา(ภาคปกติ) รหัส 53 และน้อยกว่า พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
6 มิ.ย. - 14 มิ.ย.56 ชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
8 มิ.ย. 56 เปิดภาคเรียน 1/2556 (ภาคสมทบ)
10 มิ.ย. 56 เปิดภาคเรียน 1/2556 (ภาคปกติ)
15 มิ.ย.- 13 ก.ค. 56 ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
26 มิ.ย. 56 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w
27 มิ.ย. - 27 ก.ย. 56 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
29 มิ.ย. 56 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56 สอบกลางภาค
28 ก.ย.- 6 ต.ค. 56 สอบปลายภาค
7 ต.ค. 56 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2556
16 ต.ค. 56 วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
24 ต.ค. 56 วันประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556

ภาคเรียนที่ 2/2556
20 ต.ค. 56 นักศึกษาภาคสมทบทุกรหัส พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
21 ต.ค. 56 นักศึกษาภาคปกติรหัส 56 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
22 ต.ค. 56 นักศึกษาภาคปกติรหัส 55 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
24 ต.ค. 56 นักศึกษาภาคปกติรหัส 54 และน้อยกว่า พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
26 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (สาหรับนักศึกษาภาคสมทบ)
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (สาหรับนักศึกษาภาคปกติ)
24 ต.ค.- 1 พ.ย. 56 ชาระค่าลงทะเบียนเรียนธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 ชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
16 พ.ย. 56 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
13 พ.ย. 56 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W
14 พ.ย. 56 - 21 ก.พ. 57 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ w
14-22 ธ.ค. 2556 สอบกลางภาค
9 ม.ค. - 10 ม.ค. 57 รับปริญญาบัตรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
22 ก.พ.- 2 มี.ค 57 สอบปลายภาค
3 มี.ค. 57 วันปิดภาคเรียน
12 มี.ค. 57 วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
18 มี.ค. 57 วันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

ภาคฤดูร้อน 2556
22มี.ค.- 23มี.ค. 57 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
24มี.ค.57 วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2556
24 - 31มี.ค. 57 ชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1 - 10เม.ย. 57 ชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
16 เม.ย. 57 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
11เม.ย. 57 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาไม่ติดสัญลักษณ์ W
12เม.ย. - 22พ.ค. 57 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
23พ.ค. - 1มิ.ย. 57 สอบปลายภาค
15มิ.ย.57 ประกาศผลสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556