ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2558


ภาคเรียนที่ 1/2558
10-16ส.ค. 58 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
17ส.ค. 58 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
31ส.ค. 58 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
31ส.ค. 58 วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
1ก.ย.-30ก.ย. 58 รับชาระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
1ก.ย. - 29พ.ย. 58 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
16ก.ย. 58 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
10 -18ต.ค. 58 สอบกลางภาคเรียน
12 -20ธ.ค. 58 สอบปลายภาคเรียน
21ธ.ค. 58 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558

ภาคเรียนที่ 2/2558
4-8ม.ค. 59 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
11ม.ค. 59 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
25ม.ค. 59 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
25ม.ค. 59 วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
26ม.ค.-24ก.พ. 58 รับชาระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
26ม.ค. -30เม.ย. 59 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
10ก.พ. 59 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
5 -13มี.ค. 59 สอบกลางภาคเรียน
7 -15พ.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน
16พ.ค. 59 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2558

ภาคเรียน ฤดูร้อน/2558
30พ.ค. 59 วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2558
10มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
10มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
11มิ.ย.-30มิ.ย. 59 รับชาระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
11มิ.ย.-20ก.ค. 59 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
19มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558
29 -31ก.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน
1ส.ค. 59 วันปิดภาคเรียนที่ 3/2558