ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2559


ภาคเรียนที่ 1/2559
6-7 ส.ค.59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 59 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน
4-6 ส.ค.59 ลงทะเบียนภาคเรียน 1/2559
8 ส.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
4-31 ส.ค.59 ชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย/ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-eleven)
1-30 ก.ย.59 ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
21 ส.ค.59 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w
31 ส.ค.59 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
1 -9 ต.ค.59 สอบกลางภาค
3 -18 ธ.ค.59 สอบปลายภาค
19 ธ.ค. 59 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559
5-7 ม.ค.60 ลงทะเบียนภาคเรียน 2/2559
5-30 ม.ค.60 ชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย/ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-eleven)
8-10 ม.ค. 60 พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
14 ม.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (สาหรับนักศึกษาภาคสมทบ)
16 ม.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (สาหรับนักศึกษาภาคปกติ)
21 ม.ค. 60 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W
30 ม.ค. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน 2/2559
11-19 มี.ค. 60 สอบกลางภาค
14-21 พ.ค.60 สอบปลายภาค
22 พ.ค. 60 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2559

ภาคเรียนที่ 3/2559
27-28 พ.ค.60 ลงทะเบียนภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2559
27 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 ชาระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย/ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-eleven)
29 พ.ค.60 วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
4 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W
17 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559
28 - 30 ก.ค. 60 สอบปลายภาค