ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 3/2561

ปริญญาตรี
19-20 พ.ค. 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน/2561
บัณฑิตวิทยาลัย