ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 2/2561

ปริญญาตรี
22-23 ธ.ค. 61 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561
24-26 ธ.ค. 61 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561
บัณฑิตวิทยาลัย