ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 2/2560

ปริญญาตรี
12-14 ม.ค.61 ลงทะเบียนภาคเรียน 2/2560
บัณฑิตวิทยาลัย