ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 2/2559

ปริญญาตรี
วันพฤหัสที่ 12 ม.ค. สำหรับรหัส 59
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. สำหรับรหัส 58 และน้อยกว่า
วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. สำหรับนักศึกษาภาคสมทบทุกรหัส
บัณฑิตวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2560 ลงทะเบียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (แก้ไเพิ่มเติมเป็น 25 ก.พ. 2560)