ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2563


ภาคเรียนที่ 1/2563
27-30 มิ.ย. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
1 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
31 ก.ค. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร
1 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
16 ก.ค. - 12 ต.ค. 63 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2563
24 -30 ส.ค. 63 สอบกลางภาคเรียน
17 -25 ต.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน
26 ต.ค. 63 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
10-16 ต.ค. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
2 พ.ย. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
15 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
30 พ.ย. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร
1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
16 พ.ย. 63 - 15 ก.พ. 64 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
15 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2563
21 -27 ธ.ค. 63 สอบกลางภาคเรียน
1- 7 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน
8 มี.ค. 64 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ภาคเรียน ฤดูร้อน/2563
15-20 ก.พ. 64 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
15 มี.ค. 64 วันเปิดภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2563
22 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
22 มี.ค. 64 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร
23 มี.ค. - 5 เม.ย. 64 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ
23 มี.ค. - 9 พ.ค. 64 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
22 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ ฤดูร้อน/2563
14 -16 พ.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน
17 พ.ค. 64 วันปิดภาคเรียนที่ ฤดูร้อน /2563