ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีการศึกษา 2562


ภาคฤดูร้อน/2562
13-15 ก.พ. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและ ลงทะเบียนเรียน
9 มี.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2562 16 มี.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยไม่ติดสัญลักษณ์ Wและการเพิ่ม รายวิชา
16 มี.ค. 63 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน ที่วิทยาลัยหรือธนาคาร
17 มี.ค.-5เม.ย. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสีย ค่าปรับ
17 มี.ค.-10พ.ค. 63 เพิกถอนรายวิชาโดยติด สัญลักษณ์ W
16 มี.ค.63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562
15 -17พ.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน
18 พ.ค. 63 วันปิดภาคเรียนที่ 3/2562