ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561 :: 2/2562 :: 3/2562 :: 1/2563 :: 2/2563 :: 3/2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 1/2561

ปริญญาตรี
1-3 ส.ค. 61 นักศึกษาภาคปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
4-5 ส.ค. 61 นักศึกษาภาคสมทบ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย