ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561 :: 2/2562 :: 3/2562 :: 1/2563 :: 2/2563 :: 3/2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 3/2563

ปริญญาตรี
15-20 ก.พ. 64 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 15 มี.ค. 64 วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2563 22 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 22 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร 23 มี.ค.-5 เม.ย. 64 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ 23 มี.ค.-9 พ.ค. 64 เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 22 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 14 -16 พ.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน 17 พ.ค. 64 วันปิดภาคเรียนที่ 3/2563
บัณฑิตวิทยาลัย