ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
:: 2/2559 :: 2/2560 :: 1/2561 :: 2/2561 :: 3/2561 :: 2/2562 :: 3/2562 :: 1/2563 :: 2/2563 :: 3/2563

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีการศึกษา 1/2563

ปริญญาตรี
27-30 มิ.ย. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์
1 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา
31 ก.ค. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร และไม่เสียค่าปรับ
16 ก.ค. - 12 ต.ค. 63 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W
15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัย