News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) (update: 7 กันยายน 2564)

   กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ