<
1. ลงทะเบียน 1/2563

27-30 มิ.ย. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 31 ก.ค. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ 16 ก.ค. - 12 ต.ค. 63 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2563

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2020-05-12