1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกทุกชั้นปี (ยกเว้นรหัส 63) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-05-05