ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. ลงทะเบียน 1/2563

27-30 มิ.ย. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 31 ก.ค. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ 16 ก.ค. - 12 ต.ค. 63 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2563

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2020-05-12

2. กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกทุกชั้นปี (ยกเว้นรหัส 63) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-05-05

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ระดับปริญญาตรี)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ระดับปริญญาตรี) >>วันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-02-07

4. ลงทะเบียน Online 12 - 15 ตุลาคม 2562

ลงทะเบียนเรียน Online ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 >>>>12 - 15 ตุลาคม 2562 <<<<<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2562-10-09