ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ เมนู >>สำเร็จการศึกษา >>เลือก คณะ >> เลือก ปีการศึกษาที่จบ

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-11-23

2. กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2020-10-14

3. ลงทะเบียน 1/2563

27-30 มิ.ย. 63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักาณ์ W และการเพิ่มรายวิชา 31 ก.ค. 63 วันสุดของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาหรือธนาคาร 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ 16 ก.ค. - 12 ต.ค. 63 เพิกถอนราชาวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W 15 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2563

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2020-05-12

4. กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียน Online สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกทุกชั้นปี (ยกเว้นรหัส 63) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-05-05