ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-06-25

2. ลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน/2560 >>30-31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2561-08-17

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

>>กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 42018-05-01

4. ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จำ ภ า ค ก า ร เ รี ย น ที่ 2/2560

ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จำ ภ า ค ก า ร เ รี ย น ที่ 2/2560
12-14 ม.ค.61 ลงทะเบียนภาคเรียน 2/2560
>>One-Strop-Service<< ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยา


 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-01-04