ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จำ ภ า ค ก า ร เ รี ย น ที่ 2/2560

ป ฏิ ทิ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จำ ภ า ค ก า ร เ รี ย น ที่ 2/2560
12-14 ม.ค.61 ลงทะเบียนภาคเรียน 2/2560
>>One-Strop-Service<< ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยา


 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-01-04

2. ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 >>One-Strop-Service<< ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยา

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 >>แบบ One-Stop-Service<< ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2017-05-24

4. ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

>>กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A รหัส 57-59 และ กลุ่ม A และ B รหัส 60 ***ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นี้ <<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2017-05-05